Sdružení Ašsko

Sdružení Ašsko (13)

Analýza přínosů CSS

 • čtvrtek, 01 březen 2018 15:35
 • Napsal(a)
V souladu s Metodikou č. 1 má Centrum společných služeb zpracovat Analýzu přínosů jednou za rok minimálně za jednu agendu. V roce 2017 hodnotilo CSS veřejné zakázky v obci Krásná. Nyní se bude CSS zabývat úsporou času při vybraných úkolech starosty v obci Krásná. Jedná se o přípravu a celý proces k zajištění průběhu jednání Zastupitelstva obce Krásná.

Odkaz ke stažení:
PDF 32 icon Analýza přínosů CSS

CSS - Informační zpravodaj č. 4

 • čtvrtek, 01 březen 2018 15:32
 • Napsal(a)
Centrum společných služeb
Realizace projektu: 1.7.2016- 30.6.2019
Registrační číslo projektu: CZ 03.4.74/0.0/0.0/15-019/0003017

Milí obyvatelé regionu DSO - Sdružení Ašsko, dostává se Vám do rukou čtvrté číslo Informačního zpravodaje, ve kterém Vás chceme pozvat ke společným činnostem podle toho, s jakými problémy a požadavky se na nás obrátíte.

Co nás dělí, co nás spojuje

 • čtvrtek, 19 říjen 2017 09:14
 • Napsal(a)

Sdružení Ašsko bylo projektovým partnerem okresu Wunsiedel při zpracování studie „Co nás dělí, co nás spojuje“ - Propojení měst Oberkotzau a Rehau, Schönwald a Selb s mikroregionem Ašsko. Studii v českém i německém jazyce Vám nyní představujeme...


PDF 32 iconStudie "Co nás dělí, co nás spojuje" - český jazyk

 

PDF 32 iconStudie "Was uns trennt, ist was uns verbindet" - německý jazyk

CSS - Informační zpravodaj č. 3

 • pondělí, 04 září 2017 07:58
 • Napsal(a)
Centrum společných služeb
Realizace projektu: 1.7.2016- 30.6.2019
Registrační číslo projektu: CZ 03.4.74/0.0/0.0/15-019/0003017

Milí obyvatelé regionu DSO - Sdružení Ašsko, dostává se Vám do rukou třetí číslo Informačního zpravodaje, ve kterém Vám chceme povyprávět o naší činnosti. Přejeme Vám příjemné čtení a zároveň se budeme těšit na Vaše podněty a dotazy, které určitě zohledníme v našem dalším konání.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN rozvoje vzděláván ORP Aš

 • pondělí, 15 květen 2017 17:07
 • Napsal(a)
Sdružení Ašsko - Místní akční plán
PDF 32 icon MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN rozvoje vzděláván ORP Aš, předkládaný v rámci OP VVV, PO 3, výzva č. 02_15_005  DownBT over

 

CSS - Informační zpravodaj č. 2

 • pátek, 03 březen 2017 09:44
 • Napsal(a)
Centrum společných služeb
Realizace projektu: 1.7.2016- 30.6.2019
Registrační číslo projektu: CZ 03.4.74/0.0/0.0/15-019/0003017

Milí obyvatelé regionu DSO - Sdružení Ašsko, vydáváme druhé číslo Informačního zpravodaje, ve kterém byste měli najít užitečné informace o naší činnosti. Zároveň Vás prosíme o Vaše dotazy, nové náměty či připomínky, abychom i od Vás dostávali zpětnou vazbu a mohli se Vám blíže přizpůsobit. Přejeme Vám příjemné čtení a budeme se těšit na vaše náměty.

Informační zpravodaj Sdružení Ašsko

 • pondělí, 19 prosinec 2016 16:04
 • Napsal(a)
Sdružení Ašsko je dobrovolný svazek měst a obcí ašského výběžku, který je tvořen městy Aš a Hranice a obcemi Hazlov, Krásná a Podhradí. Sdružení Ašsko vzniklo v roce 1999. Statutárním zástupcem sdružení je od 1.6.2006 starosta obce Krásná, pan Luboš Pokorný. Sdružení Ašsko je mimo jiné členem svazku Přátelé v srdci Evropy, který vznikl v roce 2002 a skládá se z 5 českých a 9 německých měst a obcí.

 

Sdružení Ašsko bude rozvíjet vzdělávání

 • pondělí, 22 srpen 2016 13:03
 • Napsal(a)
Od června 2016 byl zahájen projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Aš (MAP). Realizátorem projektu je Sdružení Ašsko, dobrovolný svazek obcí, který je tvořen městy Aš a Hranice a obcemi Hazlov, Krásná a Podhradí, funguje již od roku 1999. Projekt je zaměřen prioritně na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let, tak aby existovaly jak vhodné podmínky, které povedou k dosažení maximálního úspěchu každého žáka, tak podmínky pro sdílení a výměnu zkušeností mezi pedagogy.

Jeho výstupem bude strategický dokument a akční plán, který určí další směr vzdělávání na Ašsku. Na tvorbě dokumentu se budou participativně podílet zejména tyto subjekty – základní školy, mateřské školy, zařízení pro neformální a zájmové vzdělávání, obce, neziskové organizace, rodiče a další veřejnost. MAP bude také důležitý z hlediska získávání evropských investic do oblastí předškolního a školního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání, společného vzdělávání a investic (vybavenost, modernizace a rekonstrukce škol), neboť v novém dotačním období budou podpořeny jen záměry prodiskutované v území a zaneseny v MAP. Velký důraz bude kladen na vzájemnou spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání a vznik jejich partnerství.

22.6. proběhla v prostorách Muzea Ašska zahajovací konference MAP, které se zúčastnili zástupci jednotlivých aktérů ve vzdělávání na Ašsku – starostové, ředitelé škol, učitelé a dále také zástupci Karlovarského kraje a KAP (krajský akční plán) a místní akční skupiny MAS21. Byl představen samotný projekt a zdůrazněna jeho důležitost pro rozvoj kvalitního vzdělávání v území. Dále byl zvolen řídící výbor MAP – nejvyšší orgán, který bude celý dokument schvalovat. Samotná tvorba dokumentu by měla probíhat na principu komunitního plánování – to znamená, že podněty by měly přicházet především od těch, kteří se vzděláváním zabývají a měla by být zastoupeno jejich co nejširší spektrum. Za tímto účelem budou vytvořeny i pracovní skupiny, které se v průběhu projektu budou zabývat jednotlivými tématy.

Projekt bude realizován za podpory operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání řídícího orgánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žádost byla podána v rámci Výzvy č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání. Vítána je i aktivita z řad široké veřejnosti při spolupráci.

Pokud V případě zájmu je možné se obrátit na zástupce realizátora projektu – Martina Pospíšilovou, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Přehled činnosti za rok 2014

 • pátek, 23 leden 2015 07:49
 • Napsal(a)
Města Aš a Hranice a obce Krásná, Podhradí a Hazlov – sdružené od roku 1999 do nejzápadnějšího mikroregionu České republiky – Sdružení Ašsko, spolupracovala i v roce 2014. Tento rok byl všeobecně ve většině členských obcí ve znamení čerpání posledních finančních prostředků v rámci programového období 2007-2013.

Obce tak na své projekty čerpaly dotace zejména z Operačního programu životního prostředí a ze znovu obnoveného Regionálního operačního programu region soudružnosti Severozápad. Dále obce využily možnosti žádat prostřednictvím místní akční skupiny MAS 21 o dotace z programu LEADER. Všechny členské obce souhlasily se zařazením do území působnosti MAS 21 a Sdružení Ašsko se tak stalo partnerem této místní akční skupiny, kde zároveň zastává funkci kontrolního výboru.

U jednoho z nejvýznamnějších projektů Sdružení Ašsko „Integrované přeshraniční cyklostezky Wunsiedel – Selb – Aš“ známé jako Mostní cyklostezka začalo 5leté období tzv. udržitelnosti projektu, což představuje každoroční vytvoření zprávy o stavu a využití vybudované cyklostezky a její předložení kontrolním orgánům. Toto 5leté období udržitelnosti již naopak v roce 2014 skončilo u projektu „Poznej svého souseda“, v rámci kterého byla v členských obcích vybudována dětská hřiště. Od 1.1.2015 tak mohla být všechna z výše jmenovaného projektu pořízená hřiště převedena darovací smlouvou na jednotlivé obce.   

Sdružení Ašsko společně s bavorskými a saskými partnery plánuje přípravu velkého přeshraničního projektu v rámci Zeleného pásu. Zelený pás je dlouhodobý a neustále se rozvíjející projekt, do kterého byly v uplynulých letech zapojeny i obce na Ašsku (Revitalizace zámeckého parku v Krásné, Naučná stezka v Hranicích apod.). V rámci tohoto zastřešujícího projektu je nyní připravován projekt ArteNoah, který si klade za úkol zatraktivnit region trojstátí a přilákat sem návštěvníky. Ve spolupráci měst na bavorské a saské straně, Německého úřadu pro regionální rozvoj a Sdružení Ašsko se budou připravovat podklady a hledat finanční zdroje pro vybudování interaktivního centra pro udržitelný rozvoj, které by mělo stát v lokalitě Neuhausen (Nové Domy) na pomezí s obcí Krásná.

Díky strategické poloze mezi Saskem a Bavorskem se Sdružení Ašsko společně s německými partnery dlouhodobě snaží o zintenzivnění spolupráce příhraničních obcí a vytvoření regionu, který bude příjemný pro život místních obyvatel, poskytne jim dostatek práce, kvalitní infrastrukturu a služby ve sféře sociální a zdravotní, kulturní akce a aktivní odpočinek, ale který na druhou stranu zároveň přiláká turisty. O projektových záměrech a o přípravách na nové programové období 2014-2020 se mimo jiné hovořilo i na dvou jednáních přeshraničního svazku „Přátelé v srdci Evropy“. To první v roce 2014 se konalo v Aši u příležitosti otevření nového muzea v budově bývalé hasičské zbrojnice na Poštovním náměstí 20.května, druhé pak na konci září v bavorském Rehau.

Sdružení Ašsko je v novém dotačním období otevřeno jakékoliv spolupráci, která povede k získání dotačních titulů a přispěje tak ke zkvalitnění a zpříjemnění života obyvatelům v nejzápadnějším koutu České republiky.

Mgr. Petra Bulantová
manažerka Sdružení Ašsko
http://sa.obeckrasna.cz

Přehled činnosti za rok 2013

 • pondělí, 27 leden 2014 10:22
 • Napsal(a)
Dobrovolný svazek obcí Sdružení Ašsko, který je tvořen městy Aš a Hranice a obcemi Hazlov, Krásná a Podhradí, funguje již od roku 1999. I v roce 2013 se mikroregion snažil využít své výhodné polohy pro realizaci projektů přeshraniční spolupráce. Sousedství s Bavorskem a Saskem mu totiž umožňuje čerpat dotace jak z bavorského přeshraničního programu tak saského.

Nejvýznamnějším projektem Sdružení Ašsko bylo za rok 2012 bezpochyby dokončení 44 km dlouhé mostní cyklostezky Aš-Selb-Wunsiedel, která byla realizovaná v rámci programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. V roce 2013 tak měla široká veřejnost možnost jí využít při cyklovýletech, pěších procházkách ale i si zaběhat s ostatními účastníky akce“ Volkslauf auf dem Brückenradweg Bayern - Böhmen“, která se konala 27.7. u příležitosti 1. výročí otevření cyklostezky. Na cyklostezce byl v červnu proveden kontrolní audit ministerstva financí, který proběhl bez zjištěných závad.

Společně s Klubem českých turistů uspořádalo sdružení Ašsko 12. ročník Hvězdicového pochodu Aš, Hof, Plauen, jež se koná každé dva roky a jehož pořadatelství tento rok padlo právě na Aš. Projekt byl podpořen Euregiem Egrensis prostřednictvím Fondu malých projektů ČR-Sasko 2007-2013. Trasa pochodu byla plánována na území ašského regionu a zúčastnilo se ho více jak 400 turistů z Česka, Bavorska i Saska. Pochod nabídl 2 trasy – 7 a 13 km. Obě začínaly na Goethově náměstí, první zastávka byla v ašském muzeu, druhá pak na dominantně Ašska – rozhledně, poté se turisti na kratší trase vydali do cíle v Sadech Míru a ti zdatnější pokračovali do Podhradí, Krásné a pak se připojili k ostatním v cíli a užili si příjemný závěr v podobě občerstvení, živé hudby a společného poklábosení v Parku zážitků Bad Elster Aš. Každý účastník obdržel pamětní medaili a účastnický list.

Obce Krásná, Hranice, Hazlov a Podhradí podaly prostřednictvím Sdružení Ašsko na začátku roku 2011 žádost o dotaci na projekt „Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce oblasti Smrčiny/Fichtelgebirge“ V rámci Dispozičního fondu Euregia Egrensis Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 žádost obstála při důkladném hodnocení a projekt byl lokálním řídícím výborem podpořen ke spolufinancování ze strany Evropské unie. V rámci strategického plánování byly analyzovány současné problémy dotčených obcí a byla navrhnuta opatření k jejich řešení. Plán se týkal různých oblastí života v regionu, např. infrastruktury, kulturního a sportovního vyžití, volnočasových aktivit, životního prostředí, vzdělávání. Cílem projektu bylo ukázat regionu vhodná témata pro budoucí přeshraniční spolupráci obou mikroregionů popř. členských obcí. Na základě smlouvy OHK Cheb zpracovala v období od 1.6.2012 do 31.3.2013 ve spolupráci s dotčenými obcemi strategické plány zmiňovaných obcí a její představitelé je pak prezentovali na veřejných setkáních občanům jednotlivých obcí. Celá akce byla následně vyúčtována a sdružení tak získalo dotaci ve výši 85% z celkové částky 640 tis. Kč z prostředků Evropské unie.

Dlouhodobý a neustále se rozvíjející projekt, na kterém se kromě Sdružení Ašsko podílí o okolní obce ze Saské a Bavorské strany je Zelený pás. V rámci tohoto zastřešujícího projektu již byly dřívě zrealizovány některé menší projekty (Revitalizace zámeckého parku v Krásné, Naučná stezka v Hranicích, Regenerace zeleně v Geiplova parku v Aši). V současné době projekt směřuje k tomu, aby se dále zintenzivnila spolupráce příhraničních obcí a aby zde byl vytvořen region, který bude příjemný pro život místních obyvatel, poskytne jim dostatek práce, kvalitní infrastrukturu a služby ve sféře sociální a zdravotní, aktivní odpočinek a kulturní akce, ale který zároveň příláká turisty. Ať na svojí jedinečnou rozmanitost danou rozdílností tří sousedních zemí, tak na unikátní přírodu, která zaujme svojí pestrostí a přítomností vzácných rostlin i živočichů. K tomu jim ale musí zajistit odpovídající úroveň ubytování a gastronomie. Tím, že projekt zasahuje do tří zemí, otevírá se zde možnost financování jednotlivých projektů prostřednictvím Evropských fondů a do budoucnosti bude cílem Sdružení Ašsko vytěžit z této spolupráce co nejvíc a zkvalitnit a zpříjemnit tak život obyvatelům v nejzápadnějším cípu České republiky.

Martina Pospíšilová
manažerka Sdružení Ašsko
http://sa.obeckrasna.cz/